Τρεις (3) εγκρίσεις της Plan Α.Ε στο πρόγραμμα "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του προγράμματος του Α' κύκλου "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" στην Παρέμβαση Ι  "Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις" - ΕΣΠΑ 2014-2020 και ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δυνητικά δικαιούχων της δράσης.  

η Plan Α.Ε είχε συνολικά μία (1) εγκρίση στην Παρέμβαση Ι:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 Τ1ΕΔΚ-04450 3.25 199.999,80 € ΗΠΕΙΡΟΥ

Επίσης ολοκληρώθηκε και η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων της Παρέμβασης ΙΙ "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς".

η Plan Α.Ε είχε συνολικά δύο (2) εγκρίσεις στην Παρέμβαση ΙΙ:

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1 Τ1ΕΔΚ-04819 3.80 743.145,00 € ΗΠΕΙΡΟΥ
2 Τ1ΕΔΚ-04810 3.70 816.179,50 € ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 29, 2017