Δραστηριότητες

 

Η PLAN A.E. έχει τρεις (3) τομείς δραστηριοποίησης:

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

- Τεχνολογία

- Τομέα Εξαγωγών