ISO - HACCP

Δείτε τις πιστοποιήσεις και τα έργα μας!

Για την πιστοποίηση κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά πατήστε εδώ!

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.).

Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της Plan A.E. σε έργα στρατηγικού σχεδιασμού και τροποποίησης των διεργασιών των επιχειρήσεων,  προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  υψηλού επιπέδου, με τρόπο εύκολα κατανοητό και αποδοτικό έτσι ώστε να διευκολύνει όλο το προσωπικό της επιχείρησής σας. Τα στελέχη μας είναι πάντα στη διάθεση της εταιρίας σας προκειμένου να επιτευχθεί η σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του προσωπικού σας, έτσι ώστε το έργο και όλες οι διεργασίες που απαιτούνται, να γίνουν πλήρως κατανοητά.
 

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την πλήρη προετοιμασία της εταιρίας σας σε περιπτώσεις επιθεωρήσεων από εξωτερικούς φορείς καθώς και την πλήρη συντήρηση του συστήματος για την ετήσια επιτήρηση του είτε ως εξωτερικός σύμβουλος ποιότητας ή εσωτερικός επιθεωρητής.

Η Plan Α.Ε δίνει την δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει το πιστοποιητικό του ανάμεσα από διακεκριμένους φορείς με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και εμβέλεια.   

 

Σας παρέχουμε, επιπλέον, τη δυνατότητα εγκατάστασης Συστήματος Paperless ISO, μέσα από το οποίο οι διεργασίες της επιχείρησης παρακολουθούνται και ελέγχονται ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση απαλλάσσεται από τους όγκους εντύπων που απαιτούνται και εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στις αναγκαίες πληροφορίες.

Με την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιτυγχάνεται:

 • Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει ότι το παρεχόμενο προϊόν/υπηρεσία ικανοποιεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις καθώς και τις απαιτήσεις των πελατών.

 

 • Βελτίωση της εικόνας του οργανισμού
  Η φήμη της επιχείρησης ενισχύεται καθώς εξασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των πελατών και βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων.

 

 • Βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης
  Το παραγωγικό κόστος της επιχείρησης μειώνεται καθώς επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου και των πόρων και αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, οι διεργασίες της επιχείρησης αναβαθμίζονται και βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 

 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση επενδύσεων
  Μέσα από τη βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της επιχείρησης δημιουργούνται ευκαιρίες για πρόσβαση σε διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η αύξηση της αποδοτικότητας βοηθά την επιχείρηση να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

 

 • Αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού και μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών
  Η ποιότητα του προσωπικού της εταιρίας αναβαθμίζεται μέσα από την πλήρη και αποτελεσματική εκπαίδευση που παρέχουμε. Παράλληλα, η αποφυγή λαθών, η μείωση του ποσοστού σφάλματος και η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στη διαχείριση ποιότητας, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Διεργασία Πιστοποίησης

Η διεργασία πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ISO 9001:2008 Διαχείριση ποιότητας 
Το ISO 9001 είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς, που αφορά την οργανωμένη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσω μεθόδων και συστηματικών ελέγχων των επιχειρησιακών ενεργειών όπως: σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα στάδια της εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης.

ISO 14001 Διαχείριση περιβάλλοντος
Το ISO 14001 ή ο Ευρωπαϊκός κανονισμός EMAS είναι το Διεθνές πρότυπο για διαχείριση περιβάλλοντος που διασφαλίζει πως οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης πιστοποιημένης με το εν λόγω πρότυπο δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον. 

ISO 18001 Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία

Το ISO 18001 αποτελεί ένδειξη ότι η επιχείρηση έχει υιοθετήσει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον για τους εργαζόμενούς της. Μερικά από τα οφέλη του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία είναι ότι εντοπίζει ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, μειώνει την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν και βελτιώνει τη συνολική απόδοση των εργαζομένων και της επιχείρησης εν γένει. 


ISO 22000 & HACCP Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
Το ISO 22000 ή αλλιώς HACCP είναι το ευρέως διαδεδομένο και διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στον κύκλο της τροφικής αλυσίδας, από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι και την διανομή στην λιανική πώληση και την μαζική εστίαση. 

EUREPGAP ή Agro 2-1 και 2-2 Διαχείριση γεωργικής παραγωγής
Πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία και την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Μπορούν να εφαρμοστούν από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας, ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς. 

ISO 27001 Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών ενώ η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ.

ΕΛΟΤ 1435 "Υπηρεσίες επικοινωνίας για Διαφημιστικές Εταιρείες"
Το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας. Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Επιστροφή στις Υπηρεσίες της PLAN A.E.