Ψηφιακές Συναλλαγές

bg-05

Το πρόγραμμα ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια για την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης , έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν, με την παροχή vouchers, για την αγορά ψηφιακών εργαλείων, προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

  • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS
  • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
  • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
  • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS
  • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
  • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών

Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις για ενίσχυση από το Πρόγραμμα νοούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Προϋποθέσεις

α) Δραστηριοποίηση στην Ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ
β) Η επιχείρηση να είναι ενεργή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα
γ) Η επιχείρηση να έχει ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 1/1/2022
δ) Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμη δραστηριότητα, η οποία για τους σκοπούς του προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά , εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis)
Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης.
ε) Κατά την περίοδο 1/1/2021-31/12/2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 1/1/2021-31/12/2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια για το Πρόγραμμα.
Στ) Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
ζ) Η επιχείρηση να συνιστά νομική οντότητα (Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε ή Ετ.Ε, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμό) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
η) Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση
θ) Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης
ι) Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει να μην υπερβαίνει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ ( ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
κ) Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α137/13.9.2017)

Επιχορήγηση

Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS / Μέγιστό ποσό ενίσχυσης 150€/Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 150€ Ποσοστό ενίσχυσης : 100%
Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου/διακίνηση παραστατικών εν κινήσει /Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός οχημάτων * 1.125,00 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός οχημάτων * 1.250,00 / Ποσοστό ενίσχυσης : 90%
Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 300 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 300 €/Ποσοστό ενίσχυσης : 100%
Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*112,50 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ*125,00 € €/Ποσοστό ενίσχυσης : 90%
Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ :Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση *350 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * 350 € /Ποσοστό ενίσχυσης : 100%
Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών: Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150,00 € / Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση *150 € €/Ποσοστό ενίσχυσης : 100%
Κάθε δικαιούχος μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).

Περίοδος Υποβολής

22/06/2022 έως 30/09/2022

Προϋπολογισμός

€162.440.000,0

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας