Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα-ΠΕΠ Ηπείρου

image-4-programmata-02

Πληροφορίες
Προγράμματος

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα».

Η πρόσκληση αφορά

Την ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα

Σε ποιους απευθύνεται

Νομικές οντότητες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση, επιφορτισμένες με τη διαχείριση των υποστηρικτικών μηχανισμών

Περίοδος υποβολής

από 10/7/2018 έως 28/9/2018 (ώρα 15:00)

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να λειτουργούν με βάση καταστατικό, σύνθεση εταίρων και οργανισμό λειτουργίας, συμβατά με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της δράσης ή να λειτουργήσουν βάσει μνημονίου συνεργασίας φορέων που συμμετέχουν στην υπό ίδρυση νομική οντότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης,
  • Να μην περιλαμβάνεται στις Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014.
  • Να συμμετέχουν ως εταίροι κατ’ ελάχιστο δύο ανεξάρτητα μέρη : α) δύο επιχειρήσεις (εκ των οποίων τουλάχιστον μια να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει ερευνητικό τμήμα και ότι έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ή έχει κάνει δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο πρόσφατο παρελθόν), β) μία επιχείρηση και ένας οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων (ΑΕΙ, ΤΕΙ ή οργανισμός / φορέας ερευνητικών δραστηριοτήτων). Σημειώνεται ότι συνεργαζόμενες/συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ανεξάρτητα μέρη,
  • Να έχουν ιδρυθεί ή για τις υπό σύσταση νομικές οντότητες να έχει υποβληθεί δήλωση υπό ίδρυσης επιχείρησης και να έχει αποδοθεί ΑΦΜ, πριν την υποβολή της πρότασης,

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2.100.000€.

Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης κάθε πράξης εξαρτάται από το αναλυτικό σχέδιο δράσης της υποστηρικτικής δομής και πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε 300.000 €.

Διάρκεια των έργων

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία έναρξης εργασιών και έως 30/6/2023.

Σχετικά Αρχεία

 

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλ: 26510 85030, 26510 93470, 801-300-3221 (αστική χρέωση)

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας