Συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο

bg-05

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών κρατών, στη μετά COVID εποχή, μέσω της παροχής δανειακών και κεφαλαιακών ενισχύσεων σε ιδιωτικά και δημόσια αναπτυξιακά έργα.
Τα δάνεια του ΤΑΑ, συνολικού ύψους 12,7 δισ. ευρώ, παρέχονται σε επενδυτικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη και ψηφιακή σύγκλιση, καθώς και την καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, τις οικονομίες κλίμακος και τις εξαγωγές.

Το ΤΑΑ μαζί με δανειακά κεφάλαια των συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων χρηματοδοτούν ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών κάθε μεγέθους. Τα δάνεια του ΤΑΑ καλύπτουν κατά μέγιστο ποσοστό το 50% του κόστους κάθε επενδυτικού σχεδίου, η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης, όπως την αποδέχεται το τραπεζικό ίδρυμα, πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 20% του επενδυτικού έργου, ενώ το τραπεζικό ίδρυμα θα δανειοδοτήσει με τραπεζικά κριτήρια τουλάχιστον το 30% του έργου.

Βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου από το ΤΑΑ είναι: α) το επενδυτικό σχέδιο να συμμορφώνεται με τους στόχους στους πέντε άξονες του ΤΑΑ, β) επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου με βάση την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH), γ) η ωφέλεια της επιχείρησης από τη λήψη του χαμηλότοκου δανείου του ΤΑΑ να είναι μικρότερη από τη μέγιστη ένταση ενίσχυσης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και δ) να μην έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του ΤΑΑ (συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014). Από τις αρχές Μαρτίου 2022 έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων στις συμβεβλημένες με το ΤΑΑ τράπεζες προς χρηματοδότηση και ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με τα παρεχόμενα χαμηλότοκα δάνεια.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος παραδοσιακά αποτελούσε τον κύριο μοχλό ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων όλων των βαθμίδων επιχειρήσεων (μικρές, μεσαίες, μεγάλες και υπό σύσταση επιχειρήσεις). Υποστηρίζει βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και επιλεγμένες οικονομικές δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα (υπηρεσιών).

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αποσκοπούν στη δημιουργία νέας μονάδας, στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, και στη διαφοροποίησης της παραγωγής επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 δίνει έμφαση, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τον προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και τα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ), στην ενίσχυση με επιχορήγηση (κεφαλαιακή ενίσχυση) για τις μικρές επιχειρήσεις ενώ συμβάλει στην ανάπτυξη των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων με βασικό κίνητρο την απαλλαγή από την καταβολή φόρου επί των προ φόρου κερδών της επιχείρησης.

Βασικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση ενός επενδυτικού σχεδίου από τον Αναπτυξιακό Νόμο είναι: α) το επενδυτικό σχέδιο να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού της ΕΕ, β) να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου.

Με βάση τις τρέχουσες ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15 Ιουνίου 2022 η ενεργοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου με την προκήρυξη του καθεστώτος “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” ενώ προβλέπεται να ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για τις Τουριστικές Επενδύσεις και των επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της Αγροδιατροφής.

Αυτό που αναμένει εναγωνίως η επιχειρηματική κοινότητα είναι η παράλληλη ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ταυτόχρονα από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με την άντληση χαμηλότοκων δανειακών κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υποστήριξη της αίτησης υπαγωγής στο Αναπτυξιακό Νόμο.

Βασική προϋπόθεση για την παράλληλη ενίσχυση είναι το επενδυτικό σχέδιο να συμμορφώνεται ταυτόχρονα με τις απαιτήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.
Δηλαδή, για κάθε επενδυτικό σχέδιο, οι δαπάνες και οι στόχοι του προγράμματος να είναι συμβατά με τα παραπάνω καθεστώτα, να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα παραπάνω προγράμματα και η συνολική ωφέλεια και από τις δύο πηγές να μη ξεπερνά τα όρια έντασης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Τούτο, η Συμβατότητα με τις Κρατικές Ενισχύσεις, αποτελεί και το βασικό κριτήριο για την δυνατότητα ενίσχυσης ενός επενδυτικού σχεδίου και από τους δύο πυλώνες ενίσχυσης.

Δηλαδή το ποσοστό ενίσχυσης που χορηγείται από τα καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, που στο μεγαλύτερο πλήθος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσοστό 80% του μέγιστου ύψους ενίσχυσης όπως ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου του ΤΑΑ κατά τον χρόνο υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αθροιστικά, να μην υπερβαίνουν την μέγιστη ένταση του ΧΠΕ για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση η εφαρμογή και των δύο εργαλείων (Αναπτυξιακός Νόμος και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) μπορεί να φτάσει έως και το 100% του μέγιστου ποσοστού ενίσχυσης του ΧΠΕ.

Για παράδειγμα, μεταποιητική μονάδα μεσαίου μεγέθους, στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας ενισχύεται σε ποσοστό 40% των επιλέξιμων δαπανών με φορολογική απαλλαγή από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ανέρχεται στο 50%. Ως εκ τούτου υπάρχει περιθώριο 10 ποσοστιαίων μονάδων ενίσχυσης επί του συνολικού ύψους του προτεινομένου επενδυτικού της σχεδίου για να ωφεληθεί από την ταυτόχρονη άντληση δανειακών κεφαλαίων από το ΤΑΑ μέχρι χρηματικού ποσού που το ΑΙΕ του δανείου να προκύπτει μικρότερο των 10 ποσοστιαίων μονάδων.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω και ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο, οι αιτήσεις υπαγωγής τόσο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και στον Αναπτυξιακό Νόμο θα πρέπει να γίνουν πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού έργου, άρα ο επενδυτής θα πρέπει να περιμένει την προκήρυξη των καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου για την συνδυαστική υποβολή αιτήσεων στα εν λόγω χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συνεπώς για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή και των δύο εργαλείων χρηματοδότησης αποτελεί πρόταση η αξιοποίηση της διαφοράς μεταξύ του ποσοστού ενίσχυσης που προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος και του ανώτατου ποσοστού ενίσχυσης, όπως αυτό ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων σε σχέση με το ύψος ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πηγή: https://www.capital.gr/me-apopsi/3636451/sugxrimatodotisi-ependutikon-sx…

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας