Πρόσκληση στο Πρόγραμμα “Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας σε νέες ΜΜΕ κυρίως στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό στην Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου”

bg-05

Τα επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν, θα αξιοποιούν τα συμπεράσματα της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που έχει πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης της RIS3, όσον αφορά:

• τη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων υψηλής ζήτησης με βάση τα προϊόντα αγροδιατροφής, η οποία εδράζεται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η φαρμακευτική, η κοσμετολογία και η βιομηχανία διατροφής
• την αξιοποίηση και περαιτέρω εμβάθυνση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί στον τομέα της μαστίχας, ή/και άλλων προϊόντων της περιφέρειας που εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας της
RIS3, καθώς και αξιοποίηση της ένταξης της μαστίχας στον κατάλογο των Φυσικών Φαρμάκων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου
• την αξιοποίηση του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που ανέδειξε η διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης, από επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, για την ανάληψη περαιτέρω εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μαστίχας
• τις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας
• τις δυνατότητες αναβάθμισης των τεχνολογικών δυνατοτήτων του τοπικού παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και δημιουργίας απασχόλησης και εισοδήματος στην περιοχή.

Σε ποιους απευθύνεται:

Υπό σύσταση επιχειρήσεις που μετά τη σύστασή τους θα δραστηριοποιηθούν στον Κωδικό Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 72 «Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη» για να παρέχουν υπηρεσίες σε τομείς/προϊόντα που εντάσσονται στην Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (RIS3).

Περίοδος υποβολής: από 30/1/2017 έως 3/3/2017

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.ependyseis.gr/mis. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβάλλονται ηλεκτρονικά περιλαμβάνουν το «Έντυπο Υποβολής της Πρότασης» (το οποίο εμπεριέχει την Αίτηση Χρηματοδότησης), κατάλογο των δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στην πρόταση (σημείο γ’, ενότητα 10 της Πρόσκλησης), καθώς και την υπεύθυνη δήλωση του σημείου β’, ενότητα 10. Όλα τα υπόλοιπα ζητούμενα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εντός της προθεσμίας.

Είδος ενίσχυσης:  Επιχορήγηση / Επιδότηση / Ενίσχυση για έρευνα / Kαινοτομία / Tεχνολογική ανάπτυξη

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις:

Τα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης (Δυνητικοί Δικαιούχοι της ενίσχυσης) πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να είναι υπό σύσταση επιχειρήσεις οι οποίες μετά τη σύσταση τους θα δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και κατά τη στιγμή καταβολής της ενίσχυσης θα έχουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
• Να λειτουργούν με νομική μορφή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή ΑΕ.
• Να δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ ο οποίος περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (βλ Κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία.) Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.
• Να τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
• Εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που ασκούν τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα κάθε τύπου δραστηριότητας δηλώνονται χωριστά, με βάση αρχές αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά.
• Να πραγματοποιήσουν την υλοποίηση του υπό χρηματοδότηση κέντρου έρευνας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ της  πρόσκλησης (βλ. Σχετικά αρχεία).
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
• Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού.

Τι χρηματοδοτείται:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δεν δύναται να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της δράσης. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης μπορεί να υλοποιήσει αίτηση χρηματοδότησης με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της αίτησης χρηματοδότησης δεν επιχορηγούνται.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης στα Σχετικά αρχεία. Ενδεικτικά οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:

• Κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
• Μηχανήματα – εξοπλισμός
• Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
• Δικαιώματα τεχνογνωσίας ή άλλες άδειες εκμετάλλευσης
• Λοιπές δαπάνες
• Μελέτες – έρευνες αγοράς
• Αμοιβές προσωπικού

Προϋπολογισμός: 1.250.000 €

Σχετικά Αρχεία:
Συνημμένο Μέγεθος
 Δείτε το αρχείο της πρόσκλησης 1.84 MB

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας