Πρόγραμμα Εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

bg-05

Η  αδυναμία  ρευστότητας που υφίστανται οι Ελληνικές επιχειρήσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά ένα μέρος με την χρήση εγγυητικών επιστολών Ελληνικών Τραπεζών υπέρ των επιχειρήσεων προς ιδιώτες προμηθευτές, πελάτες τους κ.λπ.
Κι αυτό διότι η εγγυητική επιστολή δεν απαιτεί την ύπαρξη ρευστότητας από τις τράπεζες κατά την έκδοσή της παρά μόνο κατά την κατάπτωσή της.

Για το λόγο αυτό η ΕΤΕΑΝ ΑΕ  δημιούργησε το Πρόγραμμα Εγγύησης για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών, το οποίο στοχεύει:

1. Στην  ενίσχυση  των επιχειρήσεων, μέσω της  χρήσης  Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς την χρήση κεφαλαίων.
2. Στην στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις: 

• που είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής,

• που έχουν έδρα στην Ελλάδα,

• που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας)  λιγότερους από 250 εργαζόμενους –  ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται,  για τις νεοσύστατες ΜΜ Ε,  ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους)  ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50  εκατ.  €  ή το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €

Οι επιχειρήσεις είναι  επιλέξιμες εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006).

Εγγυημένο Χαρτοφυλάκιο Εγγυητικών Επιστολών:

Ύψος: Η ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους,  το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.0 00 ευρώ ανά ΜΜΕ. Το ανώτατο ποσό των 150 .000 ευρώ μπορεί να  εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για
εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ’  όλη την διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί.

Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια Τράπεζα επιλογής της για το Πρόγραμμα αυτό.

Έναρξη ισχύος εγγύησης: Η εγγύηση ενεργοποιείται (άρχεται)  από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης  εγγυητικής επιστολής και την ταυτόχρονη είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα.  Στη περίπτωση που η εγγύηση δεν ενεργοποιηθεί εντός μηνός η έγκριση ακυρώνεται και διαγράφεται από τα βιβλία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Διάρκεια  Εγγύησης: Η διάρκεια της  εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα.

Προϋπολογισμός: ανέρχεται σε 45εκ.€ εγγυήσεις, καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. €. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, σε χρηματικά διαθέσιμα.

Διάρκεια Εφαρμογής: ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της πρώτης Σύμβασης Συνεργασίας με τις Τράπεζες και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος όχι δε αργότερα από την 3 1.12.2013.

Ποσοστό κάλυψης εγγύησης: ανέρχεται σε 50%.

Προμήθεια: προκαταβάλλεται κατά την ενεργοποίηση της εγγύησης και ανέρχεται σε 0,5 % ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Επιλέξιμες Μορφές Εγγυητικών Επιστολών:

Επιλέξιμες εγγυητικές επιστολές θεωρούνται αυτές που εκδίδονται από την Τράπεζα μετά την ημερομηνία έγκρισης της παροχής εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και εντός του χρονικού διαστήματος των 720 ημερών που διαρκεί η εγγύηση.

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές, που η εγγυητική υποχρέωση της Τράπεζας καταβάλλεται σε ευρώ.

• Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς

• Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμβασης

• Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής

Επιλέξιμες είναι οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Διάρκεια και ύψος Εγγυητικών Επιστολών:

Οι εγγυητικές επιστολές που εντάσσονται από την Τράπεζα στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών έχουν ορισμένη διάρκεια και λήξη, ενώ το επιλέξιμο ύψος είναι έως και €150.000.

Εξασφαλίσεις εγγυημένου χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών

• Η επιχείρηση παρέχει και η Τράπεζα λαμβάνει πλέον της εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες) για την κάλυψη χαρτοφυλακίου Εγγυητικών Επιστολών.

• Οι εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 60% του αρχικού ύψους του χαρτοφυλακίου των εγγυητικών επιστολών.

Εξαίρεση: η προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου μπορεί να ανέρχεται στο ύψος του χαρτοφυλακίου (εγγυημένου και μη εγγυημένου)

• Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του φορέα της επιχείρησης‐

Πληροφορίες: www.etean.com.gr & στις συνεργαζόμενες Τράπεζες

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

• Εθνική Τράπεζα
• Εμπορική Τράπεζα
• Eurobank
• Τράπεζα Αττικής
• Ελληνική Τράπεζα
• Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
• Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
• Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και
• Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Σχετικά Αρχεία:

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος

Οδηγός Προγράμματος

Παραρτήματα Οδηγού

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας