Προκήρυξη Μέτρου 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες" του ΠΑΑ 2014-2020

bg-05

Με πολλά περισσότερα προϊόντα όπως το επιτραπέζιο σταφύλι και τη δυνατότητα να λαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι ταυτόχρονα πολλαπλά πριµ από άλλα Μέτρα των Προγραµµάτων, ακόµα και τα Νιτρικά υπό προϋποθέσεις, ανοίγει η πρόσκληση για τα Βιολογικά, µε τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές από 24 Ιανουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου 2017.

Η πρόσκληση δίνει την δυνατότητα υποβολής αίτησης και ένταξης σε όλες τις δράσεις της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας ταυτόχρονα. Όσον αφορά τις ζώνες νιτρικών, όσοι δεν µπορούν να περιµένουν τη σχετική πρόσκληση της νιτρορύπανσης, µπορούν να εντάξουν τις αροτραίες τους στα Βιολογικά. Όταν όµως βγει η προκήρυξη των νιτρικών, τα αγροτεµάχια αυτά θα µπορούν να λάβουν πριµ (νιτρικών) µόνο για τη δράση που αφορά την ξηρική αµειψισπορά.

Προκηρυσσόμενες Δράσεις

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, και µπορεί να αφορά µία ή περισσότερες από τις παρακάτω προκυρησσόµενες δράσεις:

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
• Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
• Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Στη βοοτροφία συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Εξαιρούνται οι καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

∆ικαιούχοι του Μέτρου:

α) ∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν να κριθούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
β) Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υποµέτρο 11.1 είναι οι γεωργοί που αναλαµβάνουν να εντάξουν στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συµπεριλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) µέχρι και τις 18 Ιανουαρίου.
γ) Επιλέξιµοι προς ένταξη στο υποµέτρο 11.2, είναι υποψήφιοι µε αγροτεµάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγµένα στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας, µέσω σύµβασης µε Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης , η οποία έχει συναφθεί πριν τις 18 Ιανουαρίου. Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές.
δ) ∆ικαιούχοι των περασµένων προσκλήσεων δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης, ακόµη κι αν οι συµβατικές υποχρεώσεις τους δεν έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία έκδοσής της.
ε) Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες δράσεις του Μέτρου 11 επιθυµεί.
στ) Δικαιούχοι των υπ’ αριθμ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία» του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα, των οποίων οι συμβατικές υποχρεώσεις δεν έχουν λήξει κατά το χρόνο έκδοσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 11, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11.
ζ) Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης – αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», και 14 «Καλή μεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020, εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από το συνδυασμό, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά στήριξης του Παραρτήματος II του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
η) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύ- σεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι» σύμφωνα με το σημείο 13 του άρθρου 4 της παρούσας

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:

α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
β) Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Συγκαλλιέργεια:
Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας µόνιµων καλλιεργειών µε µόνιµες καλλιέργειες, ή µόνιµων καλλιεργειών µε αροτραίες καλλιέργειες, ισχύουν τα παρακάτω:
• Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε µόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια, η έκταση προς ένταξη ενισχύεται στο σύνολό της
• Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε µόνιµη µη επιλέξιµη, επιδοτείται µόνο η έκταση µε την επιλέξιµη καλλιέργεια
• Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε αροτραία επιλέξιµη, η έκταση προς ένταξη ενισχύεται στο σύνολό της.
• Μόνιµη επιλέξιµη καλλιέργεια µε αροτραία µη επιλέξιµη, ενισχύεται η έκταση στο σύνολό της υπό την προϋπόθεση ότι η αροτραία θα αλλάξει µε µία επιλέξιµη καλλιέργεια.

Στην περίπτωση συγκαλλιέργειας αροτραίων καλλιεργειών, επιλέξιµων ή µη, εντάσσεται το σύνολο του αγροτεµαχίου και το αγροτεµάχιο πληρώνεται στο σύνολό του εφόσον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δεσµεύσεων, καλλιεργηθεί µε επιλέξιµη αροτραία καλλιέργεια.

Επίσης να αναφερθεί πως δίνεται ολόκληρο το πριν ακόµα και στην συγκαλλιέργεια.
Προϋποθέσεις:
Με βάση το ΟΣΔΕ του 2016 όλες οι αιτήσεις στήριξης. Τα αιτούµενα προς ένταξη αγροτεµάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης µεταξύ άλλων τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:
α) να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016
β) Στην περίπτωση των µόνιµων καλλιεργειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αµπελώνες) τα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε επιλέξιµη καλλιέργεια
γ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε συγκαλλιέργεια, τα αγροτεµάχια είναι επιλέξιµα προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1, υπό προϋποθέσεις.
δ) στην περίπτωση που τα προς ένταξη αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 µε ακαλλιέργητο περιθώριο, η έκταση αυτή είναι επιλέξιµη προς ένταξη στις δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 µόνο για αγροτεµάχια έχουν δηλωθεί µε αροτραίες καλλιέργειες.
ε) στην περίπτωση που ένα προς ένταξη αγροτεµάχιο έχει δηλωθεί στο ΟΣ∆Ε του υποψηφίου για το έτος 2016 ως καλλιεργούµενο και µε επίσπορες καλλιέργειες (επιλέξιµες ή µη), το αγροτεµάχιο εντάσσεται και πληρώνεται στο σύνολό του, µόνο για την κύρια καλλιέργεια και εφόσον αυτή είναι επιλέξιµη.
ζ) Η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέµµατα).
η) Το ελάχιστο µέγεθος κάθε υπό ένταξη αγροτεµαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 1 στρέµµα το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσµευσης. Το ελάχιστο µέγεθος της υπό ένταξη εκµετάλλευσης ανέρχεται σε 3 στρέµµατα για τις µόνιµες καλλιέργειες, σε 2 στρέµµατα για τις αροτραίες καλλιέργειες και σε 3 στρέµµατα για τις εκµεταλλεύσεις που απαρτίζονται από µόνιµες και αροτραίες καλλιέργειες

∆εσµεύσεις τριετίας για νεοεισερχόµενους
Οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους του υποµέτρου 11.1 (Μετατροπή) είναι τριετούς διάρκειας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσµευσής τους για µετατροπή του συστήµατος καλλιέργειας/εκτροφής σε βιολογική, µπορούν, εφ’ όσον το επιθυµούν και µετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις του υποµέτρου 11.2 (∆ιατήρηση). Οι δεσµεύσεις για τους δικαιούχους του υποµέτρου 11.2 είναι πενταετούς διάρκειας, µε δυνατότητα ετήσιας παράτασης µετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και µετά από σχετική πρόσκληση.

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

Adobe  Πίνακας Επιλεξιμότητας Αγροτεμαχίων / Καλλιεργειών ως προς ένταξη και πληρωμή στο πλαίσιο του μέτρου 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛIΕΡΓΕΙΕΣ

Adobe  Πρόσκληση Μέτρο 11

Adobe Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Σχετικό ΦΕΚ

Adobe Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»

Πηγή: www.agronews.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας