Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

bg-05
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού προτίθεται να προκηρύξει την ειδική δράση Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό με εστίαση στο θέμα «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία».
Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Ειδικοί στόχοι της δράσης είναι:
• Η προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας και των εφαρμογών τους στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς,
• Η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων που αξιοποιούν ως βασικά στοιχεία στρατηγικού & αναπτυξιακού σχεδιασμού τους ερευνητικά αποτελέσματα, καινοτόμες τεχνολογίες ή διαδικασίες που αφορούν στον πολιτισμό και στην πολιτιστική κληρονομιά,
• Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυσή τους σε νέες αγορές, μέσω της συμμετοχής σε επιδεικτικά έργα,
• Η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού & ακαδημαϊκού συστήματος της χώρας με τον τομέα «πολιτισμός – τουρισμός – πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες».
• Η συνολική δημόσια δαπάνη της επικείμενης  προκήρυξης ανέρχεται σε 13 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 14 εκ. €.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 01 και 01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φορείς Πολιτισμού1, ερευνητικοί φορείς2  και επιχειρήσεις3  με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η Δράση θα υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις:
Παρέμβαση Α  – Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό
Παρέμβαση Β  – Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά
H Παρέμβαση Α θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης διεθνούς εμβέλειας παρεμβάσεων, με κάλυψη μόνο του κόστους δικτύωσης. Η δράση αυτή θα ενισχύσει επίσης  πρωτοβουλίες διάχυσης και ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέουν διαχρονικά τον Ελληνικό πολιτισμό.
Η Παρέμβαση Β απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος).
Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
• Δαπάνες προσωπικού,
• Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,
• Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
• Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη):
Για την Παρέμβαση Α: έως 1.000.000 € ανά έργο
Για την Παρέμβαση Β:  έως 150.000 € ανά επιχείρηση
Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση)  κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα από τους δυνητικούς δικαιούχους και υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Πρότασης.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:
Α. Ποιότητα – αξιοπιστία των φορέων,
Β. Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης
Γ. Επιπτώσεις – Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.
Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr ) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.
Ως φορείς Πολιτισμού νοούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και εποπτευόμενων φορέων του.
Ως ερευνητικός φορέας νοείται ένας φορέας, όπως Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο/ινστιτούτο ή φορείς του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4310/2014, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.
Ως επιχείρηση νοείται κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, έχουσα νομική μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα με εγκατάσταση εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας