Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 6.1 "Νέοι Γεωργοί" έως 23 Δεκεμβρίου

bg-05

Παράταση των αιτήσεων για το πρόγραµµα των Νέων Γεωργών µέχρι την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου πριν τα Χριστούγεννα αποφάσισε το υπουργείο, λόγω του αυξηµένου όγκου των αιτήσεων και στόχο να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι προς ένταξη στο πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται ότι η σχετική προθεσµία έληγε στις 30 Νοεµβρίου.

Σημειωτέον ότι οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Σε αντίθεση µε παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδηµα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιµότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατοµικού ή οικογενειακού εισοδήµατος,  όπως διευκρινίζεται στην τελευταία εγκύκλιο του γενικού γραµµατέα του υπουργείου Χαράλαµπου Κασίµη, σχετικά µε το Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος 2016.
Όπως αναφέρεται στη διευκρινιστική εγκύκλιο, κατά τον προσδιορισµό του ατοµικού ετήσιου εισοδήµατος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήµατος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόµενο έτος – 2016), λαµβάνεται υπόψη το «Συνολικό δηλωθέν εισόδηµα» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του φόρου εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο.
Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάµου, δηλαδή τα εισοδήµατα του συζύγου και της συζύγου του προηγούµενου του γάµου έτους θα συµπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήµατα που συµπεριλαµβάνονται στο συνολικό δηλωθέν εισόδηµα, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς,
β) δεν υπολογίζονται τα τεκµαρτά εισοδήµατα.

Παύση εξωγεωργικής δραστηριότητας πριν την ένταξη στο Μέτρο 
Επιπλέον, σύµφωνα µε την εγκύκλιο Κασίµη, ο υποψήφιος πρέπει πριν την έκδοση της απόφασης ένταξής του στο µέτρο να διακόψει οποιαδήποτε µόνιµη εξωγεωργική απασχόληση. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διακοπή, ο χρόνος προσκόµισής τους και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι µία απασχόληση δεν είναι µόνιµη αναφέρονται στην παράγραφο 3.12 του άρθρου 14 της ΥΑ. Η διακοπή µη µόνιµης εξαρτηµένης εργασίας δεν είναι απαραίτητη υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο υποψήφιος κρίθηκε από το ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόµενος επαγγελµατίας αγρότης.
Υπενθυµίζεται ότι εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία απόκτησης της ιδιότητας του νεοεισερχοµένου οι δικαιούχοι επανακρίνονται από το ΜΑΑΕ προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι πλέον επαγγελματίες αγρότες. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου θα διασταυρωθεί και το κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις του δικαιούχου ως προς την απασχόληση καθ’ όλη την περίοδο των δύο ετών. Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη πρέπει να διατηρηθεί µέχρι την ορθή ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Όπου στο κείµενο της αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ αναφέρεται η διακοπή της εξωγεωργικής απασχόλησης νοείται ότι πρόκειται για τη διακοπή της εξωγεωργικής µόνιµης εξαρτηµένης.

Πηγή: www.agronews.gr 

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας