Παράταση και τροποποίηση για το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”. Digi Retail – Πρόγραμμα για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 38
Οκτώβριος 2010
Παράταση και τροποποίηση για το πρόγραμμα σε νέες συνθήκες

Παράταση μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2010 πήρε το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”. Ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις του προγράμματος με περισσότερους δικαιούχους και μεγαλύτερη επιχορήγηση.

Το πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μεταποίησης ή των Υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτές.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι:

• 30.000 – 400.000 ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
• 100.000 – 800.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% – 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Ενδεικτικά για την Περιφέρεια Ηπείρου το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 40% για τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους.

Η ίδια συμμετοχή του επενδυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% (το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό).

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται έως 20/12/2010.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την PLAN A.E. (26510-85030) προκειμένου να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

Digi-Retail:Πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος “Digi Retail – Πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου” το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανεμπορίου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αναμένεται να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις εσωτερικές διαδικασίας αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους και να ενισχύσουν τον κύκλο εργασιών τους μέσω της απεύθυνσης σε περισσότερους δυνητικούς πελάτες.

Ποιούς Αφορά;
Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές Επιχειρήσεις) που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και στους Συνεταιρισμούς που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας (από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι ενώσεις επιχειρήσεων).

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να:
• να ανήκουν στο κλάδο του λιανεμπορίου,
• να έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη χρήση
• να απασχολούν τουλάχιστον 1 εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
• να μην έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € την τρέχουσα χρήση και τις 2 προηγούμενες (από προγράμματα που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis)
• να μην ήταν προβληματικές επιχειρήσεις την 1η Ιουλίου 2008
• λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

Τι χρηματοδοτείται;
Το πρόγραμμα Digi-Retail χρηματοδοτεί επενδύσεις που στοχεύουν στην Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (στόχος Ε1) και στην Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία (στόχος Ε2).

Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Στόχος Ε1):

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

• Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
• Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ
• Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments)
• Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας
• Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση προϊόντων
• Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags)
• Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
• Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
• Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.

Εξωστρέφεια – προώθηση – επικοινωνία (Στόχος Ε2):

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

• Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing
• Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
• Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging)
• Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)
• Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου
• Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
• Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές, αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές προτιμήσεις
• Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location services)
• Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής επικοινωνίας (e-coupons, m-coupons).

Κατηγορίες Δαπανών
Οι Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:

• Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού:  0% – 40%
• Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a Service: 30% – 50%
• Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής: 40%-60%

Προϋπολογισμός – Επιχορήγηση
Ο επιτρεπτός προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση και το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης:

Κατηγορία Δικαιούχου
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
Προϋπολογισμός Επενδυτικού Σχεδίου 10.000€ έως 100.000€ 25.000€ έως 150.000€ 50.000€ έως 250.000€ 100.000€ έως 500.000€
Ποσοστό Επιχορήγησης 60% 60% 50% 40%

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 200 εκ. ευρώ (100 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη + 100 εκ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή).

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030).

Γιατί να επιλέξετε την PLAN Α.Ε.;

Η PLAN A.E. έχει τεράστια εμπειρία στην υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα και έχει να επιδείξει πολλές και σημαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο μεγάλο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (ΠΕΠ 2009 – Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) τα ποσοστά επιτυχίας της PLAN A.E. ήταν τριπλάσια από τον μέσο πανελλαδικό όρο και υπερδιπλάσια από το μέσο ποσοστό επιτυχίας στην Ήπειρο (λεπτομέρειες εδώ).

Η PLAN A.E. σε συνεργασία με την TERRACOM Πληροφορική (www.terracom.gr) μπορεί να προτείνει Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών οι οποίες θα συμβάλλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή βαθμολογία στα πλαίσια του προγράμματος Digi-Retail.

Η TERRACOM έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε μηχανοργάνωση επιχειρήσεων λιανικής και έχει πλήθος λύσεων που καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές του προγράμματος Digi-Retail:

• ολοκληρωμένη μηχανοργάνωση επιχειρήσεων λιανικής
• ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων
• ηλεκτρονική τιμολόγηση
• οργάνωση αποθήκης με barcodes και online ενημέρωση κεντρικού καταστήματος
• ολοκληρωμένες λύσεις RFID
• εφαρμογές Business Intelligence (Επιχειρηματική Ευφυΐας)
• κάρτες πιστότητας πελατών (loyalty cards)
• ψηφιακή σήμανση (digital signage)
• ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών
• ηλεκτρονικές ετικέτες
• διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής

Plantron.gr-Ποιοτικός εξοπλισμός για το σπίτι, το γραφείο και την επιχείρηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της PLAN A.E.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα Plantron (www.plantron.gr) τηςPLAN A.E. μπορείτε να δείτε και να παραγγείλετε ποιοτικό εξοπλισμό τεχνολογίας για το σπίτι, το γραφείο και την επιχείρηση.

Επιτραπέζια GSM τηλεφωνική συσκευή DPH301

Το Teltonika DPH301 είναι ένα κινητό τηλέφωνο τύπου “desktop GSM” (επιτραπέζιο GSM) το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο σπίτι ή και στο γραφείο. Είναι ιδανική λύση για απομακρυσμένα/προσωρινά γραφεία ή εξοχικά σπίτια χωρίς σταθερή σύνδεση τηλεφωνίας, για όσους χρησιμοποιούν πολύ το κινητό τηλέφωνό τους και προτιμούν μια συμβατική συσκευή ή για άτομα (πχ ηλικιωμένους, παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες) που έχουν δυσκολία χρήσης κινητών τηλεφώνων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ DHP301.
GSM ανιχνευτής κίνησης

Σας ενημερώνει με μήνυμα SMS στο κινητό σας μόλις ανιχνεύσει κίνηση στο χώρο που τον έχετε εγκαταστήσει. Έτσι είστε σίγουροι ότι κανείς δεν θα μπει στο σπίτι, το γραφείο ή την επιχείρησή σας χωρίς να το μάθετε. Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο μπορείτε να ακούτε τι γίνεται στο χώρο σας. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η ενσωματωμένη μπαταρία εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του ανιχνευτή και ένα μήνυμα sms σας ενημερώνει για την διακοπή (και επαναφορά) του ρεύματος και την ποιότητα του δικτύου GSM.
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται σε ελάχιστα λεπτά και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Ο GSM ανιχνευτής είναι ένα οικονομικό σύστημα συναγερμού για το γραφείο, το σπίτι, το εξοχικό, το τροχόσπιτο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες πατήστε εδώ GSM-EPIR.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συνταξιοδότησης

Λύστε σήμερα το γρίφο του συνταξιοδοτικού σας

Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα, η PLAN A.E. προσφέρει μια καινούργια υπηρεσία (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συνταξιοδότησης) και δίνει έγκυρες και αξιόπιστες απαντήσεις στα ερωτήματα πολλών ασφαλισμένων.

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όσους πρόκειται να θεμελιώσουν σύντομα δικαίωμα σύνταξης (κανονικής ή πρόωρης) αλλά και σε αυτούς που, ενώ έχουν πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να συνταξιοδοτηθούν, ενδιαφέρονται να μάθουν τι ενέργειες πρέπει να κάνουν ώστε να μεγιστοποιήσουν το ποσό της σύνταξης τους.

•  Πότε σας συμφέρει να βγείτε στη σύνταξη;
•  Τι κερδίζετε εάν αλλάξετε ασφαλιστική κλάση; Πότε πρέπει να γίνει η αλλαγή;
•  Σας συμφέρει να κάνετε εξαγορά ενσήμων;
• Ποιος είναι ο καλύτερος χειρισμός στις περιπτώσεις διαδοχικής/πολλαπλής ασφάλισης;
•  Συντάξεις εξωτερικού.

Αναλαμβάνουμε την πλήρη ετοιμασία και υποβολή του φακέλου συνταξιοδότησης.

Έγκυρες και αξιόπιστες γνωμοδοτήσεις σε συνεργασία με κορυφαίο και εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας.

• Οι υπηρεσίες μας είναι συμβουλευτικές και δεν αφορούν πώληση ασφαλιστικών – συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Συντάξεις ΙΚΑ – Δημοσίου – ΟΑΕΕ κ.α.

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιτυχία απαιτεί σωστή προετοιμασία. Ξεκινήστε επιλέγοντας τον κατάλληλο σύμβουλο επιχειρήσεων. Στην PLAN A.E. έχουμε την τεχνογνωσία, την οργάνωση και τον χρόνο που απαιτείται για να σας καθοδηγήσουμε σωστά στις επόμενες επιχειρηματικές σας κινήσεις.

Όσοι επενδυτές ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν τις επενδυτικές τους κινήσεις στα πλαίσια των επερχόμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακό Νόμο, Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ παρακαλούνται να έρθουν ΑΜΕΣΑ σε επαφή με την PLAN A.E. (26510-85030, info@plan.gr).

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Παρακαλώ σκεφθείτε το περιβάλλον πριν τυπώσετε αυτό το mail

Please consider the environment before printing this e-mail.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας