Ξεκίνησε σήμερα η 3η φάση του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων): «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών»

bg-05

Για να διαβάσετε τον πλήρη οδηγό του προγράμματος πατήστε εδώ (pdf, 573 KB, 40 σελίδες).

Η τρίτη φάση αφορά τη δανειοδότηση επιχειρήσεων για την αποπληρωμή χρεών προς προμηθευτές. Από τις δύο πρώτες φάσεις του ΤΕΜΠΜΕ έχουν ωφεληθεί 60.000 επιχειρήσεις, ωστόσο όποια επιχείρηση έχει πάρει δάνειο από το ΤΕΜΠΜΕ Ι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ, ενώ από τις συμμετέχουσες στο ΤΕΜΠΜΕ ΙΙ δικαίωμα δανειοδότησης θα έχουν όσες απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Για τη χρηματοδότηση του ΤΕΜΠΜΕ ΙΙΙ έχουν εξασφαλιστεί ήδη 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ για εξόφληση προμηθευτών και 1 δισ. ευρώ για αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο), ενώ αδιάθετα έχουν παραμείνει επιπλέον 4 δισ. ευρώ από τις δύο προηγούμενες φάσεις του προγράμματος. Η επόμενη φάση του ΤΕΜΠΜΕ θα αφορά την επιδότηση για κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες ΜΕ/ΠΜΕ οιασδήποτε νομικής μορφής, έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 50 εργαζόμενους – ΕΜΕ και εμφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις υπό σύσταση ΜΕ/ΠΜΕ, ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. € (βλέπετε αναλυτικότερα την ενότητα «Επιλέξιμες Επιχειρήσεις»)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31-12-2011 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31-8-2011 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-09-2011.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος.

Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος. Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ (όπως Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής)), Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές/προτιμολόγια σε ισχύ, με ημερομηνία έκδοσης έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού Προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι:

• Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στις Δ.Ο.Υ. εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις.

• τα παραστατικά είναι επιλέξιμα εφόσον ο τρόπος σύνταξής τους επιτρέπει τον έλεγχο της επιλεξιμότητας δαπανών που αναφέρεται στη συνέχεια.

• οι προσφορές / προτιμολόγια σε ισχύ εσωτερικού ή εξωτερικού αποτελούν οριστικά επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον τα οριστικά παραστατικά (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κ.λ.π) που προσκομίζονται για τη διενέργεια της πληρωμής ταυτίζονται πλήρως με τα αναγραφόμενα στην προσφορά (περιγραφή ειδών – κωδικοί , ποσότητες, τιμές μονάδας).

Με το παρόν πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ειδικότερα:

• Εμπορεύματα:

Εμπορεύματα είναι τα υλικά αγαθά που αποκτώνται από την ΜΕ/ΠΜΕ με σκοπό να μεταπωλούνται στην κατάσταση που αγοράζονται (π.χ. τα παπούτσια για κατάστημα εμπορίας υποδημάτων).

• Πρώτες ύλες:

Πρώτες ύλες είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία ή συναρμολόγηση τους για την παραγωγή ή κατασκευή προϊόντων (π.χ. ύφασμα για παραγωγή ενδυμάτων).

Επίσης, για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού και μόνο, ως πρώτες ύλες νοούνται και τα εξής:

• Υλικά συσκευασίας

Υλικά συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά με σκοπό την χρησιμοποίησή τους για την συσκευασία των προϊόντων της ώστε τα τελευταία να

φτάσουν στην κατάσταση εκείνη στην οποία είναι δυνατό ή σκόπιμο να προσφέρονται στην αγορά (π.χ. οι πλαστικές φιάλες συσκευασίας ύδατος, τα κουτιά συσκευασίας γυναικείων καλτσών)

• Αναλώσιμα υλικά

Αναλώσιμα υλικά είναι τα υλικά αγαθά που η ΜΕ/ΠΜΕ αποκτά με προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κύριων και βοηθητικών υπηρεσιών της (π.χ. τα καύσιμα και τα λιπαντικά για συντήρηση μηχανημάτων).

• Είδη συσκευασίας

Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την ΜΕ/ΠΜΕ για την συσκευασία εμπορευμάτων ή προϊόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το

περιεχόμενό τους (π.χ. τα κουτιά συσκευασίας σε κοσμηματοπωλείο)

• Υπηρεσίες

Ως παροχή υπηρεσίας θεωρείται κάθε πράξη που δεν συνιστά παράδοση αγαθού (π.χ. υπηρεσίες συμβούλου εφόσον συνοδεύονται από σχετικό παραδοτέο, λογιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαφήμισης, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες καθαρισμού).

Μη επιλέξιμες Δαπάνες και μη επιλέξιμα Παραστατικά:

• Δαπάνες σχετικές με πάγια στοιχεία της ΜΕ/ΠΜΕ (π.χ. άυλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, οικόπεδα, ακίνητα, κλπ).

• Ο ΦΠΑ, τα τέλη και οι λοιποί φόροι.

• Νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδονται από συνδεδεμένες και, γενικότερα μη ανεξάρτητες, (σύμφωνα με τον Ορισμό της Ε.Κ. 361/2003) με την αιτούσα ΜΕ/ΠΜΕ, επιχειρήσεις.

• Παραστατικά που δεν εξοφλούνται στο σύνολό τους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Επιλέξιμες Μορφές Δανείων:
Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 5.000 €.
Το ανώτατο σωρευτικά επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση, ανά ΜΕ/ΠΜΕ είναι 300.000 €.
Συγκεκριμένα, παρέχεται εγγύηση σε όλες τις νέες συμβάσεις τραπεζικών δανείων για τα οποία ισχύουν αθροιστικά πλέον των ανωτέρω τα κάτωθι:

• η διάρκεια του δανείου και της εγγύησης είναι έξι (6) έτη με διετή περίοδο χάριτος κατά την οποία καταβάλλεται μόνο ο αναλογούν τόκος του δανείου,
• για δάνεια έως 40.000€ δεν θα παρέχονται εξασφαλίσεις από την πλευρά των ΜΕ/ ΠΜΕ
• για δάνεια άνω των 40.000€ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις. Στην περίπτωση που παρέχονται εμπράγματες εξασφαλίσεις αυτές δεν μπορούν να ξεπερνούν το 10% του αρχικού δανείου
• αφορούν δάνεια χρεολυτικής απόσβεσης με εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμής δόσεων κεφαλαίου και εξαμηνιαίο ημερολογιακό εκτοκισμό (δηλαδή εκτοκισμό κάθε 30/06 και 31/12).

Το επιτόκιο του δανείου καθορίζεται σε EURIBOR 6 μηνών + 600 μονάδες βάσης (6,00%) κατ’ ανώτατο όριο. Το οριστικό επιτόκιο θα βρίσκεται αναρτημένο στη
σχετική ιστοσελίδα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Δάνεια με επιτόκια υψηλότερα του τελικώς διαμορφωθέντος επιτοκίου δεν είναι επιλέξιμα. Σημειώνεται ότι ως επιτόκιο βάσης λαμβάνεται αυτό που ισχύει κατά την ημερομηνία εκταμίευσης και διατηρείται για 6 μήνες, μέχρι την επέτειο δόσης κεφαλαίου, όπου και ανανεώνεται στο τότε ισχύον. Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (μέσω Τράπεζας) έως έξι (6) αιτήσεις, καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί. Μετά την παραλαβή και έγκριση, από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, του σωρευτικού ανώτατου αριθμού αιτήσεων ή/και του ανώτατου ποσού δανείου €300.000 ανά ΜΕ/ΠΜΕ, περαιτέρω υποβολές αιτήσεων της ίδιας ΜΕ/ΠΜΕ δεν θα γίνονται αποδεκτές από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας