Μέτρο 123Β – Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

bg-05

Το Μέτρο 123Β στοχεύει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της ανταγωνιστικότητας των δασοκομικών προϊόντων μέσω επενδύσεων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ίδρυση των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης και στη βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Π.Μ.Ε), σύμφωνα με την Ανακοίνωση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Μια επιχείρηση εντάσσεται στην κατηγορία Π.Μ.Ε. εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2εκατομμύρια ευρώ και απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους (για τις ανάγκες του μέτρου, 10 ΜΑΕ).

Ενδεικτικά ως Επιλέξιμες και μη Επιλέξιμες Δαπάνες ορίζονται οι εξής:

1. Δράση 1:
Οι Επιλέξιμες Δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις
είναι:
1.1. Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
1.2. Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

2. Δράση 2:
Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται
ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν:
2.1. Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
2.2. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
2.3. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.
2.4. Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
2.5. Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης.
2.6. Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
2.7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
2.8. Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.
2.9. Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?op=Call&todo=Load&id=f4bd67327fd01a15

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας