Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

bg-05

Ενισχύσεις

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενισχύσεων που περιλαμβάνει:
α) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση
β) ενισχύσεις στη μεταποίηση και εμπορία μη γεωργικού προϊόντος: Αφορά σε κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος, ως Α΄ ύλη της παραγωγικής διαδικασίας, από την οποία προκύπτει προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από το παράρτημα I της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος της Δράσης

α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι

α. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Θα πρέπει να πληρούν μία από τις παρακάτω νομικές μορφές με τις σχετικές προϋποθέσεις.
β. Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Συνεταιρισμοί
γ. Είναι εταιρίες του εμπορικού δικαίου (δηλ. δεν εντάσσονται ατομικές επιχειρήσεις), εκτός αυτών της περίπτωσης β’, οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

1. εφόσον μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
2. εφόσον μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Α΄ ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
3. υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.
4. με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων 1 & 2

δ. Είναι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, εκτός αυτών της περίπτωσης β) πιο πάνω, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Αγορά γης έως το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών
 • Κατασκευή, απόκτηση ή βελτίωση ακινήτων
 • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 • Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, εργαστηρίων και εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας ( Α.Π.Ε. , εξοικονόμησης ύδατος, επεξεργασίας αποβλήτων)
 • Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας και γεωθερμίας
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και συνδέσεις με δίκτυα και έργα οδοποιίας
 • Αγορά καινούριων οχημάτων μεταφοράς πρώτης ύλης ή/και παραγόμενου προϊόντος/ υποπροϊόντος, με το ύψος της δαπάνης να μην υπερβαίνει το 30% του προϋπολογισμού του έργου, καθώς και μέσων εσωτερικής μεταφοράς ( περονοφόρα, ανυψωτικά)
 • Γενικά έξοδα όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων και δαπάνες σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας), απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και έρευνας αγοράς
 • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας (ISO, HACCP)
  Αγορά Η/Υ, fax, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και συστημάτων ασφαλείας.

Περίοδος Υποβολής

Από 31-05-2022 έως 30-09-2022 (ώρα 12.00)

 • Η διάρκεια αξιολόγησης υπολογίζεται από 17-05-2022 έως 30-11-2022.
 • Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται σε 18 μήνες (τον Οκτώβριο 2022 αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία αιτημάτων πληρωμών)

Επιχορήγηση 

 • Η ένταση ενίσχυσης για μικρές επιχειρήσεις θα ανέρχεται στο 55% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας πλην του Νοτίου Αιγαίου και της Αττικής, όπου αυτή διαμορφώνεται σε 50% και 35% αντίστοιχα.
 • Για τις μεσαίες επιχειρήσεις τα ανωτέρω ποσοστά διαμορφώνονται σε 55% για το Β. Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, τη Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Δ. Ελλάδα, σε 50% για τη Κρήτη, τη Δ. Μακεδονία τα Ιόνια Νησιά, τη Στερεά Ελλάδα και τη Πελοπόννησο, σε 40% για το Νότιο Αιγαίο και σε 25% για την Αττική.
 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά μειώνονται κατά 10% σε σχέση με τα ποσοστά των μεσαίων επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός 

Το ύψος του επενδυτικού έργου θα πρέπει να ανέρχεται:

 • από 500.000 Ευρώ έως 7.500.000 Ευρώ για τις Πολύ Μικρές – Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις
 • από 2.000.000 Ευρώ έως 12.500.000 Ευρώ για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας