Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) για Περιφέρεια Ηπείρου

bg-05
Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο ” Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business)”.
Η πρόσκληση αφορά
Την ενίσχυση ΜΜΕ για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων, πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην λειτουργία τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς (Μεταποίηση προϊόντων πρωτογενούς τομέα, Βιομηχανία της εμπειρίας, Τουρισμού, Πολιτισμού – Δημιουργική Βιομηχανία, Υγεία και Ευεξία)
Περίοδος υποβολής
από 24/4/2018 έως 29/6/2018 (ώρα 15:00)
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business)».
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ηπείρου
Όροι και προϋποθέσεις
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 1/1/2015.
Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.
Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Τι χρηματοδοτείται
Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται στις κάτωθι κατηγορίες:
Ε(1): Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
Ε(3): Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(4): Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
Ε(5): Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).
Προϋπολογισμός
Η συνολική μέγιστη Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 3.400.000€.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 6.000,00€ έως 12.500,00€ με ένταση ενίσχυσης μέχρι 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
Διάρκεια των έργων
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας