Ενημερωτικό Δελτίο Νο 64 (Οκτώβριος 2014).

bg-03

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 64 (Οκτώβριος 2014)
Προγράμματα επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις

Σύντομα θα ξεκινήσουν τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
12 δις ευρώ αναμένονται μέσα στο 2015.

Παρουσιάστηκε το σχέδιο για την εμπροσθοβαρή αξιοποίηση έως το 2015 κονδυλίων ύψους 12 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,2 δισ. ευρώ είναι από το παλαιό ΕΣΠΑ (2007-2013), 4,9 δισ. ευρώ από εμπροσθοβαρείς δράσεις του νέου ΕΣΠΑ και 2,9 δισ. ευρώ τα οποία θα δοθούν σε ώριμα έργα.

Στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται μέτρα απλούστευσης των διαδικασιών, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των έργων ενώ θα δίνεται έμφαση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων και την τήρησή του.

«Εμπροσθοβαρή» έργα και τι περιλαμβάνουν

1. Έργα που εντάχθηκαν στα Ε.Π. (Επιχειρησιακά Προγράμματα) του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά εξαιτίας έλλειψης χρόνου ή/και διαθέσιμων πόρων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

2. Έργα που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο δημοσίευσης προσκλήσεων των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι οποίες εξαιτίας έλλειψης διαθέσιμων πόρων, ή/και μη επάρκειας του εναπομείνοντος χρόνου δεν εντάχθηκαν στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

3. Νέα έργα επιλέξιμα στην περίοδο 2014-2020

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων

• 21 δράσεις για την ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας: 127,5 εκατ. ευρώ
• 49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.: 42 εκατ. ευρώ
• 18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ: 283 εκατ. ευρώ
• 127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2: 594 εκατ. ευρώ
• 23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: 51,5 εκατ. ευρώ
• 280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος: 1,710 δισ. ευρώ
• 33 δράσεις στον τομέα των Μεταφορών: 996 εκατ. ευρώ
• 4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης: 50 εκατ. ευρώ (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας: 600 εκατ. ευρώ)
• 42 δράσεις για την Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας: 68,6 εκατ. ευρώ
• 43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & Κατάρτιση: 112,1 εκατ. ευρώ
• 85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης: 192,6 εκατ. ευρώ
• 10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας: 9 εκατ. ευρώ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενημερώνεστε για τα επιχορηγούμενα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020;

Πολλά προγράμματα μένουν ανοιχτά μόλις για 1 ή 2 μήνες ενώ δεν λείπουν και τα προγράμματα που τρέχουν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας και κλείνουν μέσα σε μερικές ώρες ή ημέρες.

Για να είστε άμεσα ενημερωμένοι για τα προγράμματα που προκηρύσσονται επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει.

1. Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα της PLAN A.E. (www.plan.gr)

2. Κάντε like στη σελίδα της PLAN A.E. στο Facebook (https://www.facebook.com/PlanSA)

3. Συμπληρώστε τη Φόρμα Επικοινωνίας στο site μας (http://www.plan.gr/form)

4. Επικοινωνήστε με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Δόθηκε παράταση έως 30/6/2015 για τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια του προγράμματος “Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων”

Δόθηκε παράταση μέχρι 30/6/2015 για την ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων που είναι οριστικά ενταγμένοι στο πρόγραμμα ”Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013″.

Για τα έργα που εντάχθηκαν υπό όρους, μετά την εξέταση αιτημάτων θεραπείας, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, για την υποχρέωση υποβολής έως την 31.10.2014 από τον δικαιούχο στον ΕΦΕΠΑΕ αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης έργου τουλάχιστο για το 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης ή αποδεικτικών στοιχείων έγκρισης δανείου ισόποσου τουλάχιστο με το 20% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επενδυτές που χρειάζονται βοήθεια για την σωστή υλοποίηση της επενδυτικής τους πρότασης μπορούν να επικοινωνήσουν με την PLAN Α.Ε. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr).

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ “Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία”.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ “Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία”.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται απευθείας στους ενδιαφερόμενους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία. Προτεραιότητα θα δοθεί στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000 € και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Η PLAN A.E. είχε υποβάλλει τρεις επενδυτικές προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν όλες.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (Μέτρα 2.1 & 2.3)

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά τα Μέτρα 2.1 και 2.3 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013.

Μέτρο 2.1 “Υδατοκαλλιέργεια”

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια:

• Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων.
• Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
• Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 1 Αυγούστου 2012.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και κατ’ ανώτερο 2.000.000 € για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.000.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 20% έως 60%.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.plan.gr/programma-alieias-metro-21

Μέτρο 2.3 “Μεταποίηση και Εμπορία”

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω Δράσεις, για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας:

• Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση, μετεγκατάσταση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.
• Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων πρέπει να είναι άνω των 20.000 € και κατ’ ανώτερο 3.000.000 € για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 500.000 € για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 €.

Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 20% έως 60%.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.plan.gr/programma-alieias-metro-23

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Ανοιχτά Προγράμματα Leader (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Αυτή την περίοδο είναι ανοιχτά ορισμένα τοπικά προγράμματα Leader από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013, Άξονας 4). Τα προγράμματα Leader αφορούν συγκεκριμένους νομούς και περιοχές και προσφέρουν επιχορήγηση που μπορεί να φτάσει το 60%.

Δικαιούχοι του προγράμματος Leader είναι ιδιώτες (αγρότες ή μη), επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή υπό σύσταση), μη κερδοσκοπικοί φορείς, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και εταιρίες ΟΤΑ.

Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:

• Μικρά τουριστικά καταλύματα (μέχρι 40 κλίνες).
• Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).
• Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
• Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής – υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
• Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (με προτεραιότητα σε δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα, αυγά).
• Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄μεταποίηση (πχ αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κλπ).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία κλπ).
• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
• Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
• Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Τα προγράμματα Leader που είναι ανοιχτά αυτή την περίοδο είναι:

• Leader N. Κυκλάδων μέχρι 27/10/2014 – νέα ημερομηνία (http://www.e-cyclades.gr)
• Leader N. Τρικάλων μέχρι 31/10/2014 – νέα ημερομηνία (http://www.kenakap.gr)
• Leader Δυτ. Μακεδονίας μέχρι 31/10/2014 (http://www.ankoleader.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://www.plan.gr/Leader.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Σε εξέλιξη το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το Μέτρο 123Α για την Μεταποίηση & Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων το οποίο αφορά ιδιωτικές επενδύσεις με ελάχιστο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και μέγιστο 10 εκ ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 20% – 65%.

Μέσω του προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς:

• Κρέατος
• Γάλακτος
• Αυγών–πουλερικών
• Διαφόρων ζώων
• Δημητριακών
• Ελαιούχων προϊόντων
• Οίνου
• Οπωροκηπευτικών
• Ανθέων
• Ζωοτροφών
• Σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
• Φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση http://plan.gr/prog_Metro123A_2013.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Σύντομα αναμένεται να ανοίξει ο Β’ κύκλος του Επενδυτικού Νόμου (ο Α’ κύκλος υποβολών ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2014) με διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά επιχορήγησης (που θα φτάνουν εώς το 45%) καθώς και στις διαδικασίες ώστε να γίνει πιο ευέλικτος και προσιτός.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, ενδεικτικά:

• Τουριστικές επιχειρήσεις
– Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων τουλάχιστον 3*
– Μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον 2*
– Ειδικές µορφές τουρισµού (συνεδριακά κέντρα, κέντρα θαλασσοθεραπείας, γήπεδα γκολφ, χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, μαρίνες-καταφύγια τουριστικών σκαφών κ.α).
• Μεταποιητικές επιχειρήσεις (βιοτεχνίες, βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης κ.α.).
• Μονάδες Logistics.
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εκτός φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών πάρκων) – στις επιχειρήσεις ΑΠΕ παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα (φοροαπαλλαγές) και όχι επιχορήγηση.
• Θερμοκήπια

Για να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τον Επενδυτικό Νόμο δείτε τη σελίδα http://www.plan.gr/prog-ependytikos_nomos.

Η υποβολή μιας πρότασης στον επενδυτικό νόμος απαιτεί αρκετή προετοιμασία από τη μεριά των επενδυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν έγκαιρα
με την PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr).

Επιχορήγηση σε πρατήρια υγρών καυσίμων για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών.

Το πρόγραμμα “Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων – e-gas” έχει στόχο την ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή μέτρηση του εισερχομένου και εξερχομένου καυσίμου. Τα εν λόγω συστήματα θα είναι συνδεδεμένα με πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών για την καταγραφή των πραγματικών ποσοτήτων και τιμών πώλησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε πέντε (5) κύκλους:

• Α’ Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ολοκληρώθηκε)
• Β’ Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων (ολοκληρώθηκε)
• Γ’ Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων της λοιπής Ελληνικής Επικράτειας (ολοκληρώθηκε)
• Δ’ Κύκλος: Εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για όλη την Ελληνική Επικράτεια (δεν έχει ανοίξει ακόμα)
• Ε’ Κύκλος: Πρατήρια υγρών καυσίμων και Εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για όλη την Ελληνική Επικράτεια, που δεν έχουν ενταχθεί στους κύκλους Α’, Β’, Γ’ και Δ’ (σε εξέλιξη)

Στις 10 Ιουνίου ξεκίνησε ο Ε΄ κύκλος υποβολής προτάσεων (αφορά τους δικαιούχους που δεν έχουν ενταχθεί στους κύκλους Α΄, Β΄ και Γ΄) και στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει ο Δ΄ κύκλος (ο οποίος αφορά τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης).

Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 1.306 πρατήρια (από τον Α΄ και Β΄ κύκλο) και αναμένονται οι εγκρίσεις του Γ΄ κύκλου.

Στον Β’ κύκλο του προγράμματος η PLAN A.E. υπέβαλλε 37 επενδυτικές προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν όλες (100% επιτυχία). 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την
PLAN A.E. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr)

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”.

Ανακοινώθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης για το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ”. Οι επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα θα πρέπει να μελετήσουν με προσοχή τον Οδηγό Υλοποίησης ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν χωρίς προβλήματα το επενδυτικό τους σχέδιο και να λάβουν το μέγιστο της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Το πρόγραμμα  “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ” παρέχει ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Η PLAN A.E. είχε υποβάλει επτά (7) επενδυτικές προτάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν όλες (100% επιτυχία).

Επενδυτές που χρειάζονται βοήθεια για την σωστή υλοποίηση της επενδυτικής τους πρότασης μπορούν να επικοινωνήσουν με την PLAN Α.Ε. (26510-85030, 26510-93470, info@plan.gr).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα http://www.plan.gr/prog-ekswstrefia_antagwnistikotita_2.

Γιατί να επιλέξετε την PLAN A.E.?

Στην PLAN A.E. έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην σύνταξη και υποβολή επενδυτικών προτάσεων για επιχορηγούμενα προγράμματα. Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε έγκυρα και αξιόπιστα ώστε να πετύχετε την καλύτερη δυνατή έγκριση και να υλοποιήσετε με επιτυχία τα επενδυτικά σας σχέδια.

Οι εκατοντάδες ολοκληρωμένες επενδύσεις των πελατών μας είναι η καλύτερη απόδειξη.

Δείτε τις εγκρίσεις των επενδυτικών μας σχεδίων στη σελίδα http://www.plan.gr/egkriseis.

Τα περισσότερα επιχορηγούμενα προγράμματα μένουν ανοιχτά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 μήνες). Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ενημερώνεστε γρήγορα για τα προγράμματα που σας αφορούν;

• Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας (www.plan.gr/form) και εμείς θα σας ενημερώνουμε άμεσα και δωρεάν (με mail ή SMS στο κινητό σας) για τα επιχορηγούμενα προγράμματα που σας αφορούν.
• Επίσης μπορείτε να επισκέπτεστε την πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα μας (www.plan.gr) ή να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook  www.facebook.com/PlanSA.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την επιτυχία σας είναι η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας