Ενίσχυση 65% στη Μεταποίηση για έργα ως 300.000 ευρώ

bg-05

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Μέτρου Μεταποίησης όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων που θεωρούνται «μη γεωργικά» υπέγραψαν οι υπουργοί Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Από 50.000 ευρώ ο ελάχιστος προϋπολογισμός και για έργα έως 300.000 ευρώ, η στήριξη ορίζεται για όλους στο 65%.

Από τα 250 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν στο Μέτρο, η πρώτη προκήρυξη θα ανέλθει σε ποσό ύψους έως 170 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στη σχετική ΚΥΑ καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το εν λόγω Υπομέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων όταν το παραγόμενο προϊόν είναι μη γεωργικό. Στόχος του, μεταξύ άλλων, είναι:

α) η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ανωτέρω προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή,
β) η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής,
γ) η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.
δ) η διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στη μεταποίηση, προκειμένου αφενός να αυξήσουν το εισόδημά τους και αφετέρου να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Η παραγωγή και η διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων συμβάλλει μεταξύ των άλλων στην ενίσχυση των τοπικών αγορών και της τοπικής ανάπτυξης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Γεωγραφική περιφέρεια ανάπτυξης του Υπομέτρου είναι η Ελληνική Επικράτεια.

2. Ενισχυόμενες δράσεις

α) ΔΡΑΣΗ 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν).

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη παραγωγή προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους.

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν). Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται και αιτήσεις στήριξης από επαγγελματίες αγρότες που επεξεργάζονται πρώτη ύλη εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ, όταν το τελικό προϊόν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα Ι (μη γεωργικό προϊόν).

3. Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι ανά δράση ορίζονται ως εξής:

α) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν)

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.2 ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύ- στασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής. Δεν ενισχύονται αιτήσεις στήριξης που υποβάλλονται από φορείς που θεωρούνται προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα, C 244, 01-10-2004, σ. 2-17), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 όπως ισχύει κάθε φορά.

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ κατηγορίας.

Εξαιρούνται από τις ενισχύσει του παρόντος οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

β) ΔΡΑΣΗ 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυ-ξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», όταν το τελικό προϊόν δεν ανήκει στο παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν).

Στο πλαίσιο αυτής της Δράσης ενισχύονται επαγγελματίες αγρότες (ατομικές επιχειρήσεις), όπως αυτοί ορίζονται βάσει του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α’) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α’) και το άρθρο 65 του ν. 4389 /2016 (ΦΕΚ 94/Α’) και όπως κάθε φορά ισχύει.

Στις ανωτέρω δράσεις δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις:

α) νομικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν συσταθεί και
β) φυσικών προσώπων, τα οποία δεν έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιτηδεύματος, έως την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

4. Ενισχυόμενοι κλάδοι

Οι επιλέξιμοι κλάδοι προς ενίσχυση στο πλαίσιο κάθε Δράσης έχουν ως εξής:

α) Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικό προϊόν). Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι εξής κλάδοι:

αα) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
ββ) Ζυθοποιία.
γγ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
δδ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
εε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
στστ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
ζζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
ηη) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
θθ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.
ιι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων (5Ε προτεραιότητα).
ιαια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
ιβιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

β) Δράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες», όταν το τελικό προϊόν δεν αποτελεί προϊόν του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (μη γεωργικά προϊόντα).

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται και οι εξής κλάδοι:

αα) Παραγωγή αποσταγμάτων, ποτών από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.
ββ) Ζυθοποιία.
γγ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων διατροφής και κοσμετολογίας (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
δδ) Παραγωγή αιθέριων ελαίων.
εε) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
στ) Επεξεργασία καπνού.

γ) Στους κλάδους της παρούσας παραγράφου 4, ενισχύονται ανάλογα με την περίπτωση, ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς που θα καθοριστούν στην υπουργική απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ A΄ 265/ 23.12.2014) όπως ισχύει κάθε φορά.

Η ενίσχυση χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση τόσο μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς όσο και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

δ) Η πρώτη ύλη που μεταποιούν οι δικαιούχοι της δράσης 4.2.3 δύναται να προέρχεται εκτός από τη δική τους εκμετάλλευση και από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της επένδυσης.
ε) Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση προϊόντος του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ (γεωργικού προϊόντος) σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

Σε περίπτωση που ο εν δυνάμει δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος, το επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται για ενίσχυση είναι δυνατόν να περιέχει δαπάνες που αφορούν και την πρώτη και τη δεύτερη μεταποίηση ή δαπάνες που αφορούν μόνο τη δεύτερη μεταποίηση του προϊόντος αυτού.

5. Ισχύοντα ποσά και ποσοστά στήριξης

α) Τα όρια προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης των δράσεων 4.2.2 και 4.2.3 αφορούν στον αιτούμενο προϋπολογισμό της αίτησης.

Προϋπολογισμός:

Δράση 4.2.2, κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 100.000 ευρώ, ανώτατος 5 εκατ. ευρώ

Δράση 4.2.3, κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός 50.000 ευρώ, ανώτατος 300.000 ευρώ

Οι εν δυνάμει δικαιούχοι της Δράσης 4.2.3, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση και στο πλαίσιο του Δράσης 4.1 (σ.σ Σχέδια Βελτίωσης) δύναται να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο με μέγιστο ύψος επένδυσης (συνολικό προϋπολογισμό) αθροιστικά για το Μέτρο 4.1 και τη Δράση 4.2.3 έως 500.000 ευρώ.

β) Η ένταση ενίσχυσης για τη Δράση 4.2.2. καθορίζεται ως εξής:

αα) για έργα συνολικού προϋπολογισμού έως και 300.000 ευρώ η ενίσχυση εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis). Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

ββ) για έργα άνω των 300.000 ευρώ η ενίσχυση θα χορηγείται βάσει του άρθρου 44 του Καν. (ΕΕ) 702/2014 και σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των περιφερειών στον εν ισχύ εγκεκριμένο από την ΕΕ περιφερειακό χάρτη, όπως ισχύει κάθε φορά.

Η ενίσχυση για τη Δράση 4.2.3. εμπίπτει στους περιορισμούς του Καν. (Ε.Ε.) 1407/2013 (de minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 65% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

Σχετικά Αρχεία:
Συνημμένο Μέγεθος
 Φ.Ε.Κ της σχετικής απόφασης 169.68 KB

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας