Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

bg-05
Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Η υποβολή επενδυτικών σχεδίων αφορά τη βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.
Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
Περίοδος υποβολής
από 18/2/2020 έως 30/4/2020
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Όροι και προϋποθέσεις
Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:
Α. Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και φέρουν την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και του ΕΦΕΠΑΕ για την καλή εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου, είναι
• υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που: α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)»  και
• το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».
Επισημαίνεται ότι: – Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Β. Ο Υπεύθυνος της Πράξης προέρχεται από το δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του επενδυτικού σχεδίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του επενδυτικού σχεδίου. Ο Υπεύθυνος του επενδυτικού σχεδίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. Ο υπεύθυνος του δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΕΦΕΠΑΕ
Προϋπολογισμός Δράσης
€ 5.000.000
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας