Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες», «Βιομηχανικά υλικά», «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»

bg-05
Έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη),ֺ μελέτες σκοπιμότηταςֺ ενεργειών προβολής/διάχυσης των αποτελεσμάτων της πράξης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, προώθηση της καινοτομίας για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
Σε ποιους απευθύνεται
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων. Επιχειρήσεις. Φορείς Πολιτισμού (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό»)Περίοδος υποβολής από 19/9/2017 έως 20/10/2017 (ώρα 16:00)
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης είναι Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων και επιχειρήσεις, καθώς και (ισχύει μόνο για την ειδική δράση «Ανοιχτή καινοτομία στον Πολιτισμό») φορείς πολιτισμού, που λειτουργoύν νομίμως κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή ως επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται παρακάτω.
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Όλα τα κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες και στη διάδοση των αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο της παρούσας ∆ράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων:
διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω φορείς δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε σύμπραξη και να υποβάλλουν προτάσεις ως «διαφορετικοί φορείς», καθώς είναι δυνατόν περισσότερα Ινστιτούτα, Εργαστήρια κλπ., του ίδιου Πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου/ινστιτούτου να αποτελέσουν έναν φορέα – εταίρο. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα συμμετέχουν ως Τμήμα/ Ινστιτούτο ή Ερευνητικό Κέντρο, του οποίου αποτελούν μέρη.
β) Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματά τους πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) ή ως ατομικές επιχειρήσεις, να έχουν ημερομηνία ίδρυσης πριν την 1/1/2016 και να διαθέτουν οριστικά οικονομικά στοιχεία για τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) νοούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού Ε.Ε. 651/2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και ως μεγάλες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια του ως άνω Παραρτήματος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις: i σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις. ii οι οποίες βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. iii οι οποίες θεωρούνται προβληματικές κατά τον ορισμό του άρθρου 2, σημείο 18, του Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στην με Α.Π. 48087/ EYKE5479/26.04.2017 εγκύκλιο της EYKE (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII). iv. οι οποίες έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης όμως, αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.
γ) Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων.
Οι ακόλουθες οντότητες:
∆ημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική ∆ιοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143/28.06.2014), Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, ∆ημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή Π∆ και επιχορηγούνται από το Κράτος και Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το ν. 4182/2013 παρότι δεν εμπίπτουν στον ορισμό του Οργανισμού έρευνας και διάδοσης γνώσεων, αποτελούν δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας ∆ράσης, και δύνανται να χρηματοδοτηθούν κατ’ αναλογία με τους Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο 7.2 της παρούσας και η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), και να λάβουν χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01). Υπάρχει στο καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας. Η συμμετοχή του Φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη-οικονομική δραστηριότητα του Φορέα και: α) τα αποτελέσματα της έρευνας από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης και β) τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα. Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο έργο, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα. ∆εν θα χορηγείται έμμεση κρατική ενίσχυση στις συμμετέχουσες στο συγκεκριμένο συνεργατικό σχήμα επιχειρήσεις λόγω ευνοϊκών όρων της συνεργασίας.
Τι χρηματοδοτείται
• ∆ραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης
• ∆απάνες προσωπικού
• ∆απάνες οργάνων και εξοπλισμού
• ∆απάνες για κτίρια και γήπεδα
• ∆απάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
• Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.
• ∆απάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.
• ∆ραστηριότητες καινοτομίας
• ∆απάνες καινοτομίας
• Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις – Άρθρο 19 του Καν. ΕΕ 651/2014
• ∆απάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Προϋπολογισμός
€ 24.250.000
Αναλυτικά:
Υδατοκαλλιέργειες: 5.250.000 ευρώ
Βιομηχανικά Υλικά: 6.000.000 ευρώ
Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό: 13.000.000 ευρώ

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας