Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" (ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007-2013)

bg-03
Ενημερωτικό Δελτίο Νο 34
Ιούλιος 2010
Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες” (ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007-2013).

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το νέο πρόγραμμα “Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, με προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της Μεταποίησης ή των Υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτές.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να είναι από 50.000 – 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) και το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης κυμαίνεται από 35% – 45% (ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης).

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται από 29/7/2010 έως30/9/2010.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»
Το Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ), και επιδιώκει τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της Ελληνικής Οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες καθώς και την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» είναι:
• Υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
• Αναπροσανατολισμός της μεταποιητικής δραστηριότητας και των «παραδοσιακών» της κλάδων προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
• Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή διαφοροποίηση προϊόντων και της παραγωγικής βάσης προς κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων.
• Αναβάθμιση της επιχειρηματικής βάσης σε τομείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες μορφές.
• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας ευκαιρίας / σύσταση νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων.
• Ενίσχυση του ρόλου των συνοδευτικών υπηρεσιών (μεταποιητικών υπηρεσιών) στο παραγωγικό σύστημα, με έμφαση στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας.
• Επιχειρηματική αξιοποίηση του ζητήματος της προστασίας του περιβάλλοντος με παρεμβάσεις για αξιοποίηση αποβλήτων, ανακύκλωσης κτλ.
• Διατήρηση για τις υφιστάμενες ή/και αύξηση των θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων θέσεων για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ενδεικτικές ενέργειες των εν δυνάμει επιχειρηματικών σχεδίων είναι:
• Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
• Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων .
• Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
• Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
• Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωση / αξιοποίηση απορριμμάτων, παραπροϊόντων κλπ.
• Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία,
• Ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης

Επίσης πρόσθετες επιλέξιμες ενδεικτικές ενέργειες, αλλά συνδυαζόμενες τουλάχιστον με μια εκ των ανωτέρω είναι οι ακόλουθες:
• Ενσωμάτωση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και εξοπλισμού προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
• Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων (S/W & H/W), εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ.
• Βελτίωση της οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας της επιχείρησης.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000 € για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και κατά 30% δηλ. 60.000.000 € για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το αδιάθετο ποσό θα μεταφέρεται στις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις και αντιστρόφως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα διατεθεί για την ένταξη των προτάσεων σύμφωνα με την κατάταξη τους ανάλογα με τους διατιθέμενους πόρους σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως αποτυπώνονται στο Κεφ. 2. Στην παραπάνω διαδικασία κατανομής συμμετέχουν μόνο οι προτάσεις που έλαβαν τουλάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι προτάσεις που έλαβαν την μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δηλαδή, η βαθμολογία βάσης (50%) αποτελεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ένταξη μιας πρότασης στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν προβλέπει επιλαχούσες προτάσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
Α) Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους το αργότερο την 31/12/2007 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.

Β) Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις)
• Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του προγράμματος όπως περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων κλάδων ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙΙ), έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους μετά την 1/1/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί.
• Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1982, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του προγράμματος με βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) ή ατομική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
• Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης οι λοιπές επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να συστήσουν νέα εταιρεία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε.) και θα τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Υπογραμμίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων της μίας προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος, απορρίπτονται όλες (εξαιρείται η εκ νέου δυνατότητα υποβολής πρότασης εφόσον υπάρχει απόρριψη για χρηματοδότηση προηγούμενης πρότασης που υποβλήθηκε από την επιχείρηση).

Επίσης υπογραμμίζεται ότι κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων. Τέλος, προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.2 και 6.3.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού από 50.000,00€ έως 400.000,00€ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Με την ολοκλήρωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος.

Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας (2007, 2008 και 2009 ή κατά περίπτωση διετίας ή τουλάχιστον της μίας πλήρους και ολοκληρωμένης διαχειριστικής χρήσης).
ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και διαμορφώνεται ως εξής:

• Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς:
– Αττικής
– της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),
– της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδων, Δωδεκανήσου),
– της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας)

• Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς:
– της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων)
– τους Νομούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου),
– τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς),
– της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας)
– της Περιφέρειας Κρήτης (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων),

• Στο 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς:
– της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου),
– της Περιφέρειας Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας),
– της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Λέσβου, Χίου, Σάμου),
– καθώς και τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας).

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα οδηγό.
Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ένας από τους βασικούς όρους του Προγράμματος είναι η διατήρηση του υφιστάμενου προσωπικού και μέχρι ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση του έργου. Το υφιστάμενο προσωπικό υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) από την Οριστική Δήλωση Εκκαθάρισης των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που οφείλονται σε εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε7 και συνημμένη αναλυτική κατάσταση) για τη διαχειριστική χρήση 2009 (οικονομικό έτος 2010) και από τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας.

Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 20%
2

Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού

Δαπάνες για ΑΠΕ (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)

100%
15%
3 Αγορά τεχνογνωσίας 10%
4 Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση 60.000€
5 Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. 10%
6

Άυλες δαπάνες (συνολικά)

Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου

Εκπόνηση μελετών και ερευνών

Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (Ποιότητας, δοκιμών κ.α.)

20%

4.000€

10.000€

10.000€
έκαστη

Σημειώνεται ότι:
• Οι δαπάνες για ανέγερση κτιρίου είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ανέγερση κτιρίου σε ΒΕ.ΠΕ.
• Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για διαμόρφωση γραφείων, για αγορά επίπλων και για αγορά οικοπέδων .

Για να διαβάσετε τον επίσημο Οδηγό του Προγράμματος πατήστε εδώ (pdf, 2.13 ΜΒ, 170 σελίδες).
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την PLAN A.E.υ –

Σχεδιάστε έγκαιρα και αποτελεσματικά τις επαγγελματικές σας κινήσεις

Η επιλογή του κατάλληλου συμβούλου είναι κρίσιμη και καθοριστική για την επιτυχία των επενδυτικών σας κινήσεων.

Στη PLAN A.E. έχουμε αποδείξει ότι διαθέτουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τον χρόνο, τη διάθεση και την οργανωτική δομή που μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε σωστά και αξιόπιστα τον κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία προκειμένου τα επενδυτικά του σχέδια να έχουν την μέγιστη δυνατή επιτυχία.

PLAN A.E. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Εθνικής Αντίστασης 64, Κατσικά ΤΚ 45500, Ιωάννινα
τηλ 26510-85030, fax 26510-66668, info@plan.gr
www.plan.gr

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

  • Κατηγορία

  • Φίλτρα

  • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας