Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011

bg-05

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ισχύουν τα παρακάτω:

1. Επί πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να αποστέλλουν, το Σεπτέμβριο κάθε έτους, στη Διεύθυνση Ελέγχων και Εκταμίευσης, της Γεν. Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ή στην αρμόδια Διεύθυνση Επενδύσεων του υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών της Χώρας, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α. Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου

 1. Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασης του (τελευταίο καταστατικό κλπ).
 2. Στοιχεία πιστοποίησης της μετοχικής − εταιρικής σύνθεσης (Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή/ και αντίγραφο Βιβλίου Μετόχων για Α.Ε., αντίγραφο Μητρώου Μελών Συνεταιρισμού, τελευταία σχετική τροποποίηση πράξης ίδρυσης για Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. κλπ).
 3. Οικονομικά στοιχεία του φορέα (ισολογισμός τελευταίου οικονομικού έτους, Ε3 του τελευταίου οικονομικού έτους, και τελευταίο θεωρημένο ισοζύγιο κλπ).
 4. Πρόσφατα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.

Β. Στοιχεία πιστοποίησης της φερεγγυότητας του Φορέα του επενδυτικού σχεδίου

 1. Φορολογική ενημερότητα
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα
 3. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
 4. Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.

Γ. Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης

 1. Αντίγραφα συγκεντρωτικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο ΙΚΑ για το τελευταίο έτος (τέσσερις τελευταίες υποβληθείσες Α.Π.Δ).

Δ. Λοιπά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, για τον έλεγχο διατήρησης των ειδικών όρων υπαγωγής
2. Η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όταν λειτουργήσει η σχετική εφαρμογή.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, από την αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει και 14 του ν. 3908/2011 όπως ισχύει.

4. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, οι υπόχρεες επιχειρήσεις αποστέλλουν, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα έτη από την έκδοση απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης έως και το έτος πρώτης υποβολής.

Ετικέτες

Κοινοποιήστε

 • Κατηγορία

 • Φίλτρα

 • Ημερομηνία

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας λύσουμε κάθε απορία! Μαζί θα βρούμε την καλύτερη λύση για την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας